Bolusowo v7.1

DESCRIPTION

--[EN]--
I present to you the best Polish map to Farming Simulator 2015. Work on the map lasted very long but succeeded to achieve the desired result.

Features map:
? What has been improved:
- The map was slimmed down and optimized (go on slower computers)
- It was repaired drying (You have to deliver  fuel,  grain (wheat and barley) and straw bales)
- The mud remains on the field after plowing / cultivation,
- Added crops: oats, rye, alfalfa (can not see the HUD but in the order they are placed On list )
- In the chicken coop convert straw to manure,
- And much, much more!

And has:
- File i3d 4.5 mb
- 3 multi-purpose farm,
- Shop, point of Sales,  a sawmill,
- 30 fields and 4 meadows,
- Average field,
- Breeding cows
- Manure pulled out of the barn,
- New skin chaff, lime and crop
- Realistic mud,
- Drying the grain,
- Varied terrain and fields,

NO CHANGE LINK !!!
NO EDITION !!!
DISSEMINATING THE NEXT ALLOW THE ORIGINAL POST !!!

--[PL]--
Przedstawiam wam najlepsz? Polsk? map? do Farming Simulator 2015. Prace nad map? trwa?y bardzo d?ugo ale uda?o si? uzyska? zamierzony efekt. Mapa posiada:
? Co zosta?o poprawione:
- Mapa zosta?a odchudzona i zoptymalizowana (pójdzie na s?abszych komputerach),
- Zosta?a naprawiona suszarnia (nale?y nala? paliwo, zasypywa? zbo?em ( pszenica i j?czmie?) oraz spali? bele s?omy),
- B?oto pozostaje na polu po zaoraniu/kultywowaniu,
- Dodatkowe uprawy: owies, ?yto, lucerna (nie wida? HUD ale w takiej kolejno?ci s? ustawione w siewniku),
- W kurniku s? kury i mo?liwo?? zamiany s?omy na obornik,
- Oraz o wiele, wiele wi?cej !

Posiada równie?:
- Plik i3d 4,5 mb,
- 3 wielofunkcyjne gospodarstwa,
- Sklep, skup oraz tartak,
- 30 pól i 4 ??ki,
- ?rednie pola,
- Hodowla krów,
- Obornik wyci?gany z obory oraz kurnika w zamian za s?om?,
- Nowy skin sieczki, wapna oraz upraw,
- Realistyczne b?oto,
- Suszarnia do zbo?a,
- Karmienie i ?cielenie,
- Urozmaicone ukszta?towanie terenu oraz pól,

ZAKAZ ZMIANY LINKU !!!
ZAKAZ EDYCJI !!!
ROZPOWSZECHNIAJ?C DALEJ, POZOSTAW ORYGINALNY POST!!!

CREDITS

Principal Authors: MafiaSolec & Vnsfdg2

Similar modifications
COMMENTS

Commented on 2016-07-20 06:03:34

good map mod

0
Reply to comment
Commented on 2016-08-07 14:26:18

i delete your map mod off my computer you need to fix it every time i buy the sheep it cut's me off my game there is a virus or a bug in your mod map or something

0
Reply to comment
Commented on 2021-04-22 12:31:00

nie ma nawet guzika pobierz

0
Reply to comment
Write a comment